วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง ) จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๘๓,๕๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมแอร์รถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน EMS ทะเบียน นข ๒๒๓๗ ชย เป็นเงิน ๓,๓๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และแสดงสินค้า ตามโครงการจัดงานนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญท้องถิ่น งานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑.๐๐x๔.๐๐ เมตร ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการจัดงานนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญท้องถิ่น งานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศึกษา) จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างเหมานำรถทะเบียน กข ๓๖๖๕ ชย เข้าตรวจเช็คระยะและซ่อมบำรุง จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๔,๔๑๓.๗๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มให้ศูนย์พัฒนาเด็กวัดสระแก้ว บ้านหนองบัว จำนวน ๒๐ ถังๆละ ๑๔ บาท เป็นเงิน ๒๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างนำรถกู้ชีพฉุกเฉิน (EMS) ทะเบียน นข ๒๒๓๗ ชย เข้ารับการตรวจเช็คระยะและบำรุงซ่อมแซม จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๖,๕๐๖.๑๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐เมตร จำนวน ๗ ท่อน หมู่ที่ ๖, ท่อระบายน้ำขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐เมตร จำนวน ๕ ท่อน หมู่ที่ ๔ เป็นเงิน ๕,๓๔๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง