วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) เป็นเงิน ๘,๗๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อบั้งไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓ บั้ง เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๘๘ จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๒๔,๒๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) เป็นเงิน ๘,๗๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๔ เครื่อง เป็นเงิน ๓๘,๗๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด ๑x๔ เมตร ตามโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ (หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีบ้านเดื่อและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพฉุกเฉิน EMS (ระบบหม้อน้ำ) จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๔,๘๑๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง