เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติราชการ


เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติราชการประกอบด้วยผู้บริหาร สมาชิสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกคน ให้มีจิตสำนึกในการปฎิบัติราชการด้วยความโปร่งใสป้องกันและลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติภูมิอันจะทำให้เกิดความเชื่อถือ เลื่อมใสศรัทธาจากประชาชนสืบไป
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-27