เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


การอบรมโครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลบ้านเดื่อ


การอบรมโครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลบ้านเดื่อ โดยมีเยาวชนในเขตตำบลบ้านเดื่อเข้าร่วมโครงการจากทุกโรงเรียน 9 แห่ง จำนวน 200 คน คณะผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบ จนท.เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อีก 20 คน มีการเข้าค่ายเพื่อร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด อบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าศิลางาม(วัดเต่า) อ.หนองบัวแดง และต่อจากนั้นได้ไปศึกษาดูงานดูสภาพผู้ต้องขังใน เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดและไม่เข้าไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อดำรงตนเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติต่อไป
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-27