เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


โครงการจัดงานของดีตำบลบ้านเดื่อ เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗


เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  ได้มีการจัดโครงการของดีตำบลบ้านเดื่อขึ้น  เพื่อที่จะได้นำสินค้าผลิตภัณฑ์ของตำบลออกมาจำหน่ายให้ผู้เข้าร่วมงานได้ซื้อเป็นของฝาก  หรือนำไปใช้ประโยชน์เองได้  ทั้งนี้ตำบลบ้านเดื่อก็มีทรัพยากรที่มีอยู่ภายในตำบลอย่างมากมาย   ซึ่งสามารถนำมาผลิตและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าในการออกจำหน่ายและเพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ  ทั้งระดับบุคคล  และครอบครัว  กลุ่มหมู่บ้านและตำบลโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตร  การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร  และสิ่งทอ ให้สามารถขยายด้านการตลาดไปสู่ตลาดกลางได้  จึงจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดชัยภูมิ  ในยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาจังหวัดที่จะพัฒนาการลงทุนในด้านอาชีพต่างๆ  และส่งเสริมสินค้า OTOP
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-27