เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


โครงการอบรมและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566


รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หลักการและเหตุผล

          การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ เพื่อทดแทนการลดลงของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้มีผลผลิตสัตว์น้ำเพียงพอต่อความต้องการบริโภคสัตว์น้ำ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของราษฎรในชุมชน เป็นแหล่งอาหารโปรตีนราคาถูกและมีคุณค่าทางโภชนาการ ตลอดจน เป็นแหล่งอาชีพสร้างรายได้ของราษฎรในชุมชน นอกจากนี้การเพาะเลี้ยงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ดังนั้น การพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงจำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรในภาคการเกษตรนั่นคือตัวเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ กลุ่มเกษตรกรที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่เป็นบุคคลที่มีศักยภาพในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แต่ในปัจจุบันยังพบว่ากลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ยังมีความสนใจในภาคการเกษตรน้อยแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังจากปัญหาการระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว ดังนั้นการส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้แก่เยาวชนเพื่อปลูกฝังให้ความรู้และความสำคัญของอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาภาคการประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ระยะเวลาและสถานที่ในการดำเนินการ

          จัดอบรมโครงการอบรมและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

สรุปผลการดำเนินงาน

          การดำเนินโครงการอบรมและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดำเนินการไปได้ด้วยดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เกษตรกรเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสามารถนำไปพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ต่อไป

2024-04-12
2024-04-10
2024-04-03
2024-03-18
2024-02-06
2024-01-08
2024-01-01
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25