เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” ปีงบประมาณ พ.ศ.2566


รายงานผลการดำเนินงานโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

หลักการและเหตุผล

            สืบเนื่องจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ประชาชนในทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของป่าไม้ และแหล่งน้ำโดยช่วยกันดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากประเทศไทยไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และป่าไม้คือแหล่งน้ำของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลได้น้อมนำพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาดำเนินการ และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมป้องกัน และรักษาพื้นป่าไม้ที่มีอยู่ของประเทศ รวมทั้งเร่งฟื้นฟูและเพิ่มจำนวนพื้นที่ป่าไม้มาโดยตลอดปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ มีจำนวนลดน้อยถอยลง ส่วนหนึ่งของปัญหานอกจากภัยธรรมชาติแล้ว ยังเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยปัญหานี้ และทรงวิตกว่าประเทศไทยกำลังสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญไป พระองค์จึงพระราชทานพระราชดำริ ให้มีการจัดตั้งโครงการที่จะช่วยเหลือราษฎร ให้มีอาชีพสุจริต ไม่ตัดไม้ทำรายป่าอีกต่อไป

ระยะเวลาและสถานที่ในการดำเนินการ

          จัดโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองไผ่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 15 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566

สรุปผลการดำเนินงาน

            การดำเนินโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” ดำเนินการไปได้ด้วยดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ป่าของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และมีส่วนร่วมและสร้างความรักและความสามัคคีของบุคลากรและประชาชนในองค์กร ต่อไป

2024-04-12
2024-04-10
2024-04-03
2024-03-18
2024-02-06
2024-01-08
2024-01-01
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25