เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


099-7512448
นายมาโนช หอมวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

083-3839929

092-6204435

099-7512448
นางจุฑาทิพย์  ถีสูงเนิน
นายภัทรโชค  คลังระหัด นายมาโนช  หอมวงศ์
 หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง   ผู้อำนวยการกองช่าง

089-5755055

 089-5815205
 

นายนนทนันท์  ยงขามป้อม นายธารินทร์  งาหัตถี นายลิขิต ประภาหาร
 หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

 
 
 

นางสาวกาญจนา  อินรินทร์ 


ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม