เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
สำนักปลัด

083-3839929
 
นางจุฑาทิพย์ ถีสูงเนิน
หัวหน้าสำนักปลัด
098-5436848
 
097-3436616
 
 
065-2927554
นายจตุรงค์ ผลมาตร์
นายสุทธิพันธ์  บุญเสนา
นางสาวปัตทยา  เสนาหมื่่น
นิติกรปฏิบัตการ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

081-7908568

091-0152006

 
095-1682178
นายปฐมพร  เมืองพันธ์
นางสาวสุกัญญา กุลวงค์
นางสาวขวัญเรือน ตาปราบ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

-
 

นางสาวปอยทิวา บุญเสนา
 


นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
     
นางณัฐวรรณ  สายรัตน์
นางรัสดาพร  ยูสเปรมานนท์
 นายมนตรี ลาภทวี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางปรียา  ตาละลักษณ์
นายสมศักดิ์  ภูมิมี นายคมสัน  ถีสูงเนิน
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายชัยพิเชษฐ  มะณีจันทร์
นายสมศักดิ์  เปียสงวน
นายไพฑูรย์   คงปรีชา
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป(ยาม)

   
นายคำบู่  ปีมะนาว นายประวัติ  บัวอาจ นางแสงเดือน  เพชรนาวาส
ยาม ยาม แม่บ้าน

   
นายเฉลิมชัย  ไหว้บุญส่ง นายปรีชา  มีสูงเนิน 
นายสุรศักดิ์  กิ่งกุลทา 
พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิตคน พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิตคน พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิตคน