เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

                เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาให้ประสบผลสำเร็จ
รวม  6  ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จำนวน 26  แนวทาง   ซึ่งเป็นแนวทางสนับสนุนยุทธศาสตร์
การพัฒนาอำเภอและจังหวัดให้บรรลุเป้าประสงค์   ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย

เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ    ด้านการศึกษา   ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการสังคม   ด้านกีฬา
ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้   

                แนวทางการพัฒนา

1.การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

2.การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

3.การพัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย

4.พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

5.พัฒนาและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

6.ส่งเสริมศักยภาพการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

เป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ  ทั้งระดับบุคคล   ครอบครัว   กลุ่มหมู่บ้านและตำบล  
โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตร การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และอุตสาหกรรมสิ่งทอ   ให้มีความสามารถและทักษะใน
การพัฒนาฝีมือในการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลางซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์
การแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัด

แนวทางการพัฒนา

1.ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้า  

  ทางการเกษตร

2.เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

3.สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค               

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

                เป้าหมาย

เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ให้มีความสะดวกและมาตรฐาน   เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ด้านคมนาคมขนส่ง  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านความสงบเรียบร้อย
และความสงบสุขของประชาชน

                แนวทางการพัฒนา

1.ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ

2.ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

3.ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน

4.ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ   พระธาตุบ้านจมื่น  
ซึ่งเป็นสถานโบราณวัตถุเก่าแก่ของตำบลบ้านเดื่อ    เพื่อให้เป็นจุดท่องเที่ยวของตำบล                                                                 

เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกัน  ไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว
ซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด

                แนวทางการพัฒนา

1.ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวให้เกิดความสะดวกแก่ผู้มาท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก

  โดยทั่วไป

2.ส่งเสริมให้ประชาชนผลิตสินค้าของที่ระลึก   เพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวและส่งเสริม

            ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา  ดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน

3.สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

4.การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

5.สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรป่าไม้

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ  และให้บรรลุ
แนวทางการดำเนินงานของจังหวัด   ตามยุทธศาตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

                แนวทางการพัฒนา

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

2.ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กร ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและ

  การพัฒนาการให้บริการ

3.พัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

ตัวชี้วัด

1.จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

2.จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น

3.การจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล(PSO) บรรลุจุดประสงค์

4.ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ

ยุทธศาตร์การพัฒนาตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนโยบายของรัฐบาล

                เป้าหมาย

เพื่อปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะ

ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงาน
ตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล

                แนวทางการพัฒนา

ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานในการจัดการระบบริการสาธารณะ ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรม
การกระจายอำนาจ ฯ กำหนดและดำเนินงาน หรือกิจกรรมที่ได้รับมอบจากรัฐบาล  ดังนี้

1.การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา

2.ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวัง  รักษาบำบัดผู้เสี่ยงกับการติดยาเสพติด 

            และรักษาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

3.ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรง

            จากอุบัติเหตุ  อุบัติภัย  อาชญากรรม  และสาธารณภัยต่างๆ

4.ส่งเสริมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณสุข

5.ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด