เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
กองการศึกษา

 
089-5755055
นายนนทนันท์  ยงขามป้อม
นักบริหารการศึกษา

 
 
085-2146657

093-489958
   
นายสุภาพ คงโนนกอก
นายภาสกร  ก้อนเงิน 
นักวิชาการศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ

 
 
นางศรีวรรณ  ชาวิชัย นางสาวธิดารัตน์  หมวดเมืองกลาง
นางสาวพิทยาภรณ์  ธรรมมา
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
097-3346439
 
065-3479828

087-4574538
นางประนอม  ประวัติกลาง นางสาวสุธาทิพย์  คาดสนิท
นางหวานใจ  คำโนนกอก
 ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
087-2592094
 

นางสาวนงนุช  ขวัญชัชวาล


ครูผู้ดูแลเด็ก  
พนักงานจ้างทั่วไป
   
 
นางนิภาวรรณ  เครื่องพาที นางสาวอภิวันท์  ปีมะนาว
นางประภากร  แก้วตา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
   
 
นางสาวสมจิตร  ภูมินะนาว นางสาวรัตณา  พรมสง่า

นางสาวสมปอง  ป้อมอุ่นเรือน


ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

   
 

 นายสมควร  อ้วยมะเดื่อ

  นักการภารโรง