เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

 
096-3608595
นางสาวกาญจนา  อินรินทร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 
093-6603777
 นายเมธาวี แต่งเมือง
นักพัฒนาชุมชน
 
 
พนักงานจ้างทั่วไป

 
 
 

นางสาวพเยาว์  กงชัยภูมิ
  คนงาน (ผู้มีทักษะ)