เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา :

                           ตำบลบ้านเดื่อ ได้รับประกาศแต่งตั้งแบ่งเขตปกครองออกจากตำบลโนนกอก เมื่อเดือนสิงหาคม 2513 ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอีสาน นับถือศาสนาพุทธ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ประกอบด้วย 20 หมู่บ้าน