วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2567
จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ขนาด ๑ x ๓ เมตร จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บท ๔๕๒๐ ชย จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ชนิด 6 ล้อ 1 คัน เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทัน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่ดอนกลาง หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแต้พัฒนา หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการอนุรักษณ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวที ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรีตำบลบ้านเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
จ้างเหมาประดับตกแต่งเวที ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรีตำบลบ้านเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
จ้างเหมาวงดนตรี ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรีตำบลบ้านเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง