เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
หนังสือราชการ/กองสวัสดิการสังคม
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอความร่วมมือสำรวจการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ [ 17 ก.พ. 2564 ]87
2 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]87
3 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทานและผู้แสดงความสามารถเขตอากาศ [ 9 ก.พ. 2564 ]89
4 แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนประสานงานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบลพ.ศ. 2562 ของแผนพัฒนาหมู่บ้าน [ 3 ก.พ. 2564 ]91
5 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้ใดโอกาสทางสังคมเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) [ 19 ม.ค. 2564 ]89
6 -สวัสดิการ- การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน(เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564) [ 14 ม.ค. 2564 ]86
7 -สวัสดิการ- ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 14 ม.ค. 2564 ]92