เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
คำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 243 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 123 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลางและเจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเก้าอี้ [ 25 ม.ค. 2566 ]58
2 110 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการ [ 24 ม.ค. 2566 ]39
3 111 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(ค่าจัดการเรียนการสอน) [ 24 ม.ค. 2566 ]57
4 103 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลางและเจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ [ 23 ม.ค. 2566 ]43
5 104 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลางและเจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 23 ม.ค. 2566 ]40
6 092 ให้พนักงานเทศบาลพ้นจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 18 ม.ค. 2566 ]39
7 093 แต่งตั้งนายทะเบียนประวัติและเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ [ 18 ม.ค. 2566 ]39
8 066 แต่งตั้งคณะกรรมการคณะทำงานจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]77
9 052 แต่งตั้งผู้ลงนามสั่งจ่ายเงินฝากธนาคาร ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 9 ม.ค. 2566 ]131
10 053 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 9 ม.ค. 2566 ]125
11 054 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 9 ม.ค. 2566 ]108
12 055 แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 9 ม.ค. 2566 ]138
13 056 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ของ สถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 9 ม.ค. 2566 ]129
14 059 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้หัวหน้าศึกษา ในสังกัดเทศบาลตําบลบ้านเดื่อ [ 9 ม.ค. 2566 ]92
15 028 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลางและเจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 6 ม.ค. 2566 ]44
16 040 แต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 6 ม.ค. 2566 ]157
17 008 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลางและเจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ [ 4 ม.ค. 2566 ]37
18 009 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลางและเจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจัดซื้อรถเข็นปูน จำนวน 2 คัน [ 4 ม.ค. 2566 ]43
19 010 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลางและเจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจัดซื้อตู้เชื่อม จำนวน 2 เครื่อง [ 4 ม.ค. 2566 ]34
20 011 ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการ [ 4 ม.ค. 2566 ]42
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13