เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
Updated 2020 Nov 11

คณะผู้บริหาร


นายประเทือง  ธรรมโชติ
นายกเทศมนตรี


นายวินัย  เดชมาลา
นายจำนงค์  มณีจันทร์
รองนายกเทศมนตรี(1)
รองนายกเทศมนตรี(2)


นายสุน  วรรณศิลป์
นายประสงค์  กงค์ชัยภูมิ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี