เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


081-1463418
นายประเทือง  ธรรมโชติ
นายกเทศมนตรี
087-2448471
082-2306128
นายวินัย  เดชมาลา
นายจำนงค์  มณีจันทร์
รองนายกเทศมนตรี(1)
รองนายกเทศมนตรี(2)
082-1682094
061-0547861
นายสุน  วรรณศิลป์
นายประสงค์  กงค์ชัยภูมิ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี


ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ


099-7512448

นายมาโนช หอมวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

083-3839929

080-0035400

 099-7512448
นางจุฑาทิพย์  ถีสูงเนิน
นายภัทรโชค  คลังระหัด นายมาโนช  หอมวงศ์
 หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง   ผู้อำนวยการกองช่าง

 089-5755055

 089-5815205
 

นายนนทนันท์  ยงขามป้อม นายธารินทร์  งาหัตถี (ว่าง)
 นักบริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  นักบริหารงานการเกษตร

 

096-3608595
 

นางสาวกาญจนา  อินรินทร์ 


ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม