เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
สมาชิกสภา เทศบาล

062-2642050
นายไพศาล  เกษมสุข
ประธานสภาเทศบาล
087-2448471
นายสุเทพ  ผลกุศล
รองประธานสภาเทศบาล
084-6398574
092-9810891
093-5429644
นายธนากร  มิรินทร์
นางทัศนี  ถนอมชีพ
  นายทวีป  ลอยเมืองกลาง   
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
086-7551106
081-2652405
086-2545689
นายอุดร  ภิรมย์ไกรภักดิ์
นายวิสูตร  จันทะโพ
นายสำอางค์  นามกุล   
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
062-2642050
087-2448471
087-9605431
นายไพศาล  เกษมสุข
นายสุเทพ  ผลกุศล
นายเลี่ยม  วิเศษสุข
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
093-4310450
098-5454730
091-6726672
นางสาวเพียงตะวัน  คงม่วงหมู่
นายบุญส่ง  คำภืระ
นายเดวิด  อันแสนลา   
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2