เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
Updated 2020 Nov 11

สมาชิกสภา เทศบาล


นายไพศาล  เกษมสุข
ประธานสภาเทศบาล

นายสุเทพ  ผลกุศล
รองประธานสภาเทศบาลนายธนากร  มิรินทร์
นางทัศนี  ถนอมชีพ
  นายทวีป  ลอยเมืองกลาง   
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1นายอุดร  ภิรมย์ไกรภักดิ์
นายวิสูตร  จันทะโพ
นายสำอางค์  นามกุล   
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1นายไพศาล  เกษมสุข
นายสุเทพ  ผลกุศล
นายเลี่ยม  วิเศษสุข
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2นางสาวเพียงตะวัน  คงม่วงหมู่
นายบุญส่ง  คำภืระ
นายเดวิด  อันแสนลา   
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2