เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
Updated 2020 Nov 11

หัวหน้าส่วนราชการ

นายมาโนช หอมวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนางสาวจิตติมา ตีระพันธ์ นายภัทรโชค  คลังระหัด นายมาโนช  หอมวงศ์
 หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง   ผู้อำนวยการกองช่าง


 
นายนนทนันท์  ยงขามป้อม นายธารินทร์  งาหัตถี นายลิขิต  ประภาหาร
 นักบริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  นักบริหารงานการเกษตร

 
 
 

นายเมธาวี แต่งเมือง 


นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนนักบริหารงานสวัสดิการสังคม