เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
Updated 2020 Nov 11

กองคลัง


 
นายภัทรโชค คลังระหัด
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 

นางสาววนิดา  โพธิ์พัฒน์
นางนงเยาว์  เป้าจรรยา
นางสาวสุพัตตรา  พลทะยาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัตการ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 
 

 
ว่าง
นางพรพิมล  สิทธิคำทับ
นางสาวนัฐสุดา  ปาริโติ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

พนักงานจ้างตามภารกิจ





ว่าง
นางสาวนราภรณ์  มณีจันทร์
นางสาวนัฐสุดา  ปาริโติ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน




พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายชาญ  ดีหามแห
ว่าง
ว่าง
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป