เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
กองคลัง

080-0035400
 
นายภัทรโชค คลังระหัด
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
091-8283879
 
085-7661965
 

นางสาววนิดา  โพธิ์พัฒน์
นางนงเยาว์  เป้าจรรยา
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัตการ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

065-1234765

 
ว่าง
นางพรพิมล  สิทธิคำทับ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ว่าง
นางสาวนราภรณ์  มณีจันทร์
นางสาวนัฐสุดา  ปาริโติ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายชาญ  ดีหามแห
ว่าง
ว่าง
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป