เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
กองช่าง

 
099-7512448
นายมาโนช  หอมวงศ์
 ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง

นายสุระศักดิ์  ลอยเมืองกลาง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน 
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
นางสาวนงค์นุช  เอ็มโอษฐ์
นายวิทูร  ศรีอ่อน ว่าง
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ผู้ช่วยช่างโยธา  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  
พนักงานจ้างทั่วไป

 
 
 
ว่าง
นายเดชา  กล้าเมืองกลาง นายทองย้วน  นราพล
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป