เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
089-5815205
นายธารินทร์  งาหัตถี

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


 

087-1261930
 

นางสาวบัวเรียน บำรุงหมู่


พยาบาลวิชาชิพ

 
062-4469726
 
  จ.อ.วินัย บุญเกิน  
  จพง.ธุรการ ชำนาญงาน
 
     
พนักงานจ้างตามภารกิจ

   
ว่าง
นายประคองศักดิ์& ศรีหะพล
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานขับรถขยะ(ผู้มีทักษะ) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
พนักงานจ้างทั่วไป

   
นายสุเทพ  อวดอ่อน นายขวัญชาติ  ขวัญชัชวาล นายประยุทธ  เค้าโนนกอก
พนักงานขับรถขยะ คนงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์ EMS

 
 
 
  นายมงคล  พันธ์ยาง
 

พนักงานขับรถยนต์ EMS  
พนักงานจ้างเหมาบริการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินEMS(กู้ชีพ)  

 
      
       
 นายนคร นอกสระ นายสุนันท์  ปีมะนาว นายสุนันท์  คำทรง
 พนักงานกู้ชีพ EMS  พนักงานกู้ชีพ EMS พนักงานกู้ชีพ EMS 
 
 

 
 นายวิชัย  พรประสิทธิ์ นายแดง  ลาภประเสริฐ นายประสงค์  เฉิดไธสง 
 พนักงานกู้ชีพ EMS  พนักงานกู้ชีพ EMS พนักงานกู้ชีพ EMS 

พนักงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ
     
  นายสมบูรณ์ พรหมเมตตา  นายสากล  โฮมแพน นายประมูล ผาทอง
 พนักงานจ้างเหมาบริการเก็บขยะ  พนักงานจ้างเหมาบริการเก็บขยะ   พนักงานจ้างเหมาบริการเก็บขยะ 

   
  นายพยุง  คุณเงิน  นายประสาท ชนะดิษฐ์
  นายสุริด คู่ชัยภูมิ
  พนักงานจ้างเหมาบริการเก็บขยะ  พนักงานจ้างเหมาบริการเก็บขยะ   พนักงานจ้างเหมาบริการเก็บขยะ