เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
Updated 2020 Nov 11

กองสวัสดิการสังคม

 
นางสาวกาญจนา  อินรินทร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 
 นายเมธาวี แต่งเมือง
นักพัฒนาชุมชน
 
 
พนักงานจ้างทั่วไป

 
 
 

นางสาวพเยาว์  กงชัยภูมิ
  คนงาน (ผู้มีทักษะ)