เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

 
E:web01.jpg
099-7512448
  นายมาโนช หอมวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการ ปลัดเทศบาล

 
 

065-3268175
 

นางนิชานาถ ใบงาม
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ