เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
Updated 2020 Nov 11

ประวัติและความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา :

                           ตำบลบ้านเดื่อ ได้รับประกาศแต่งตั้งแบ่งเขตปกครองออกจากตำบลโนนกอก เมื่อเดือนสิงหาคม 2513 ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอีสาน นับถือศาสนาพุทธ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ประกอบด้วย 20 หมู่บ้าน