เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

                                สภาพโดยรวมทั่วไป  ตำบลบ้านเดื่อเป็นตำบลที่อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และมีพื้นที่ติดต่อกับ
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ    มีทางหลวงจังหวัด 2037  ตัดผ่าน  ซึ่งสามารถใช้เป็นเส้นทาง ติดต่อระหว่างอำเภอหนอง
บัวแดงและอำเภอเกษตรสมบูรณ์ อีกทั้งยังสามารถใช้เดินทางไปยังจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  ประชากรส่วน
ใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  มีศักยภาพความพร้อมด้านทรัพยากรป่าไม้      มีแหล่งน้ำที่สามารถจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์                รวมทั้งมีผลผลิตทางการเกษตรหลากหลาย  แต่ยังมีข้อจำกัดในเรื่องปัญหาการบุกรุก
ทำลายป่า ปัญหาความแห้งแล้ง การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร อีกทั้งสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด

                                จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพโดยรวมทั่วไป  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  และการพัฒนาใน
ปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคตของตำบลบ้านเดื่อ  เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  ให้
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด 
และแผนอำเภอ  จึงกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา เทศบาลบ้านเดื่อ (พ.ศ.2556 - 2560) ดังนี้

                  ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนการเกษตรอย่างยั่งยืน ฟื้นฟูเอกลักษณ์ อนุรักษ์สังคมและสิ่งแวดล้อม

                พันธกิจ วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

                                จากวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ   สามารถกำหนดพันธกิจในประเด็นสำคัญได้  7  ประการ  ดังนี้

                                1) พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคน    โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของประชาชนในตำบล

                                2) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตร

                                3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย สามารถทำรายได้ให้แก่ท้องถิ่น

                                4) พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน   สนับสนุนการรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เข้มแข็งสามารถแก้ปัญหา
ของชุมชนได้เอง

                                5) เตรียมชุมชนให้พร้อมรองรับความเจริญเติบโตของชุมชนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมที่จะเป็นชุมชนที่น่าอยู่
อย่างยั่งยืน

                                6) พัฒนาและบำรุงรักษาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอ

                                7) บริหารจัดการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบมีประสิทธิภาพ