เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป
                  ทำเลที่ตั้งตำบล     ตำบลบ้านเดื่อเป็น  1 ใน  11 ตำบลในเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิ  โดยตำบลบ้านเดื่ออยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ไปทางทิศใต้เป็นระยะทางประมาณ  25  กิโลเมตร ตำบลบ้านเดื่อ เป็นเขตปกครองเทศบาลตำบล   มีพื้นที่ ประมาณ  96,250 ไร่  หรือ   154 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 7 ตำบล คือ  ตำบลโนนกอก  ตำบลซับสีทองตำบลหนองบัวแดง  ตำบลท่าหินโงม  ตำบลหนองข่า  ตำบลกุดชุมแสง  และตำบลห้วยต้อน ดังนี้

ทิศเหนือ       ติดต่อกับ ตำบลโนนกอก                                 อำเภอเกษตรสมบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลซับสีทองและตำบลท่าหินโงม      อำเภอเมืองชัยภูมิ
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ตำบลหนองข่า                                 อำเภอเกษตรสมบูรณ์
ทิศใต้              ติดต่อกับ ตำบลกุดชุมแสงและตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง
และตำบลห้วยต้อน                          อำเภอเมืองชัยภูมิ

เขตปกครอง                                                    

ตำบลบ้านเดื่อ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  21  หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านเดื่อ                        ผู้ปกครอง       นายพิเชิดชัย         มิรินทร์     ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2   บ้านดอนกลาง          ผู้ปกครอง       นางชมภู่               จันทะโพ               ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3   บ้านจมื่น                    ผู้ปกครอง       นายสำอางค์          นามกุล                  ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4   บ้านทุ่งม่อง               ผู้ปกครอง       นายชัชชัย             เนตรขันธ์              ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5   บ้านหนองแต้           ผู้ปกครอง       นายสมบูรณ์         ภูมิมะนาว             ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านนาหัวโสก           ผู้ปกครอง       นายนิกร                เข็ญภูเขียว             ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7   บ้านโนนทัน             ผู้ปกครอง       นายบัณฑิต           วงศ์ทหาร              ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8   บ้านนาสีดา                ผู้ปกครอง       นางคำพอง     นามสม                   ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9   บ้านหนองบัวน้อย   ผู้ปกครอง        นายชำนาญ        พัดสูงเนิน                ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยโป่ง            ผู้ปกครอง       นายสวัสดิ์          คุณเงิน     ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านหลักแดน           ผู้ปกครอง       นายศิริ     คำสุข                      ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 12 บ้านน้อยพัฒนา     ผู้ปกครอง         นางสาวกัญญาภัทร          วงษ์อาษา             ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 13 บ้านโนนสวรรค์     ผู้ปกครอง        นางทองขันธ์        บุญเสนา               กำนัน
หมู่ที่ 14 บ้านหนองบัวพัฒนาผู้ปกครอง       นายชัยพร        ธงทอง                      ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 15 บ้านหนองบัว           ผู้ปกครอง   นายแหล่   ป้องขันธ์               ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 16 บ้านเดื่อพัฒนา         ผู้ปกครอง       นายวิเศษ               ชาลีวัน                   ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 17 บ้านหนองแต้พัฒนา   ผู้ปกครอง นายผสม  ตระกูลศรี              ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 18 บ้านบึงมะนาวพัฒนา  ผู้ปกครอง นายวีรพงษ์          ลาปะ         ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 19 บ้านหนองบัวใหญ่     ผู้ปกครอง  นายบรรจงรักษ์  เค้าโนนกอก            ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 20 บ้านทุ่งสีดา                  ผู้ปกครอง  นางอุบล     แดงสกุล                          ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ดอนกลาง    ผู้ปกครอง  นายคำแสน    เบ้าจรรยา      ผู้ใหญ่บ้าน

ประชากร
          จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอเกษตรสมบรูณ์   ตำบลบ้านเดื่อ  มีจำนวนทั้งสิ้น  15
,119  คน  จำแนกเป็นชาย  7,522  คน           หญิง  7,597  คน  และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น   4,014  ครัวเรือน