เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ
                สภาพทางเศรษฐกิจ   อาชีพหลักของประชากรตำบลบ้านเดื่อ  จะประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ 
ได้แก่  ทำนา  ทำสวน  ทำไร่  เลี้ยงสัตว์และมีการปลูกพืชสวนครัวไว้บริโภค         ในครัวเรือน  นอกจากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมแล้วยังมีการประกอบอาชีพอื่น    อีก

                        อาชีพ

                        ประกอบอาชีพทำนา                                                          คิดเป็น  70.5 %

                        ประกอบอาชีพทำสวน ทำไร่อ้อย                                    คิดเป็น  21.5 %

                        ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์  (วัว,ควาย,เป็ด,ไก่)                คิดเป็น  5 %

                        ประกอบอาชีพอื่น                                                           คิดเป็น  3 %

                        หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล

                        ธนาคาร                                                                 -             แห่ง

                        โรงแรม / รีสอร์ท                                                                1          แห่ง

                        ปั้มน้ำมันและก๊าซ                                                               5           แห่ง

                        โรงงานอุตสาหกรรม(ทำอิฐบล็อก),(เสาปูน)               5          แห่ง

                        โรงสี (ขนาดเล็ก)                                                                27         แห่ง     

                        การเกษตร

                        เกษตรกรส่วนใหญ่ของตำบลบ้านเดื่อ ปลูกพืชหลัก คือ  ข้าว อ้อย  พืชผัก และไม้ผล
ส่วนพืชที่ปลูกกันมากคือ  อ้อยโรงงาน  เพราะอยู่ใกล้กับเขตอุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาลมิตรผล 

                      การปศุสัตว์

                        จากข้อมูลของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ  การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรตำบลบ้านเดื่อ 
จะมีการเลี้ยงเป็นรายย่อย  และเป็นการเลี้ยงภายในครัวเรือน เพื่อไว้เป็นอาหาร ส่วนการเลี้ยง เพื่อการค้านั้นมีจำนวน
น้อยเพียงไม่กี่รายเท่านั้น  ได้แก่

การเลี้ยงโค  จะกระจายไปทั่วทุกหมู่บ้าน  เพื่อขายและเป็นอาหาร

การเลี้ยงกระบือ  เพื่อขายและเป็นอาหาร

การเลี้ยงสุกร  เพื่อขายและเป็นอาหาร

การเลี้ยงสัตว์ปีก  เกษตรกรมีการเลี้ยงไก่และเป็ด  เพื่อประกอบอาหารในครัวเรือน


                        การพาณิชย์

                        ธุรกิจการค้าภายในตำบลบ้านเดื่อ เทศบาลตำบลบ้านเดื่อได้จัดตั้งตลาดสดเทศบาลขึ้น 1  แห่ง 
ร้านค้าส่วนใหญ่ในตำบลจะเป็นร้านค้าปลีกขายสินค้าอุปโภคบริโภค  เป็นธุรกิจร้านค้าขนาดย่อมมีทุนดำเนินงานน้อย
ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะในการขนส่งสินค้าในตำบลและจากอำเภอเข้าสู่ตำบล ตำบลบ้านเดื่อเป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าทางการเกษตรเป็นหลัก  สินค้าส่งออกจึงเป็นผลิตผลทางการเกษตรเกือบทั้งสิ้น ดังนั้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
จึงขึ้นอยู่กับปริมาณและระดับราคาผลผลิตทางการเกษตร เกษตรกรรายย่อย  จะขายผลผลิตจากเกษตรกรรายย่อยไปสู่พ่อค้า
รายใหญ่