เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

                                การปกครอง

                                การบริหารราชการแผ่นดิน

                                ตำบลบ้านเดื่อ    มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการ    เป็น  3  ส่วน  คือ

                                1.  การบริหารราชการส่วนกลาง

                                มีส่วนราชการและหน่วยงานที่สังกัดส่วนกลาง  ที่ตั้งอยู่ในตำบลจำนวน  4  หน่วยงาน

และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  จำนวน  1  หน่วยงาน

                                2.  การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

                                ระดับตำบล  มี  1  ตำบล  21  หมู่บ้าน

                                3.  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

                                เทศบาล  จำนวน  1  แห่ง

                                การเมือง  (การเลือกตั้ง)

                                ตำบลบ้านเดื่อ  มีการเลือกตั้ง  4  ประเภท  คือ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (ส.อบจ.)  และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (นายก  อบจ.) 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล  (ส.ทต.)  และนายกเทศมนตรี  (นายก ทต.) 

                                1.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ส.ส.)  เมื่อวันที่  3  กรกฎาคม  2554 

                                2.การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  (ส.ว. )  เมื่อวันที่  2 มีนาคม  2551

                                3.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) เมื่อวันที่ 20  เมษายน  2551

และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (นายก อบจ.)  เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2555

                                4.การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่  28  กันยายน  2551                   

                                ลักษณะภูมิประเทศ

                                ประกอบด้วยป่าไม้ และภูเขา  ร้อยละ  20  ของพื้นที่ทั้งตำบล  นอกนั้นเป็นที่ราบกลางหุบเขา 
มีเทือกเขาภูแลนคาอยู่ทางด้านทิศตะวันออกและภูกระแตทางด้านทิศตะวันตก

 

                                ลักษณะภูมิอากาศ

                                ตำบลบ้านเดื่อ  อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน  มี  3   ฤดู   คือ

                                                ฤดูหนาว              ประมาณเดือน     พฤศจิกายน  -  กุมภาพันธ์

                                                ฤดูร้อน                  ประมาณเดือน   มีนาคม       -  พฤษภาคม

                                                ฤดูฝน                     ประมาณเดือน   มิถุนายน     -  ตุลาคม

 

                                การศาสนา

                                ประชาชนในตำบลบ้านเดื่อส่วนใหญ่ จะนับถือศาสนาพุทธ ยังมีความเชื่อถือประเพณีใน          
สมัยก่อนและมีอิทธิพลทางจิตใจของประชาชนในตำบล เช่น  การแห่นางแมวขอฝน บุญพระเวส บุญบั้งไฟ 
 
บุญข้าวจี่  ประเพณีรำผีฟ้าเพื่อบนบานรักษาคนเจ็บป่วย  ประเพณีสงกรานต์   เป็นต้น 

 

                                ระบบสาธารณูปโภค

                                               1.  การโทรคมนาคม

                                                ตำบลบ้านเดื่อ มีตู้โทรศัพท์ใช้ครบทุกหมู่บ้าน และยังอยู่ในระหว่างการขอขยาย
เขตโทรศัพท์เพิ่มเติมและปัจจุบันประชาชนนิยมใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ) มากกว่า

                                                2.  การไฟฟ้า

                                                ตำบลบ้านเดื่อ มีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ครบทุกหมู่บ้าน                                                                
                                            
3.  ระบบประปา

                                                ประชาชนในตำบลบ้านเดื่อ  ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาหมู่บ้าน  ดังนี้

                                        -         ประปาผิวดิน      2  แห่ง

                                        -         ประปาบาดาล   25  แห่ง

                                การศึกษา

ในพื้นที่ตำบลบ้านเดื่อ มีโรงเรียนในพื้นที่จำนวน 9 โรงเรียน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน   จำนวน  4  ศูนย์  แยกเป็น 

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล  1  ศูนย์

-  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ที่ได้รับถ่ายโอนจากกรมการศาสนา   3  ศูนย์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีบุคลากรครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน  16  คน มีเด็กเล็กประมาณปีละ 300  คน