เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

การสาธารณสุข

                                ตำบลบ้านเดื่อ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  2 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ
ตั้งอยู่ที่บ้านเดื่อ  หมู่ที่ 1 และ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวน้อย  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัวน้อย  หมู่ที่  9

                                ผู้ติดเชื้อ H.I.V. ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ มีจำนวน  31  คน (แสดงตน) 

                                          -  ชาย                            จำนวน      16   คน

                                          -  หญิง          จำนวน      15   คน

                                ผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ   จำนวน  1,652  คน  

                                        -  ชาย                               จำนวน      785   คน

                                        -  หญิง                             จำนวน      867   คน

                                ผู้พิการ  ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ   จำนวน  457  คน 

                                                -  ชาย                    จำนวน      136   คน

                                                -  หญิง                  จำนวน      321   คน

เส้นทางคมนาคม

                                การคมนาคมของตำบลบ้านเดื่อ  มีทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2037 ตัดผ่านสามารถเชื่อมโยงกับอำเภอและ
จังหวัดข้างเคียงได้สะดวก   และเป็นเส้นทางลัดเส้นทางหนึ่งที่สามารถเดินทางไปจังหวัดหนองคาย  อุดรธานี  เลย  หนองบัวลำภู
  และขอนแก่น  และจากจังหวัดดังกล่าวเข้าสู่กรุงเทพฯ จึงทำให้ตำบลบ้านเดื่อสามารถรองรับความเจริญที่จะพัฒนาเป็นเส้น
ทางหลักในการเดินทางได้ในอนาคต