เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 139 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรบ่อบาดาล (กลุ่มเกษตรกร นางสิริรัตน์ อุตราช) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ [ 16 พ.ค. 2566 ]1
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๑๖-๐๑๘ สายถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๕ - บ้านบึงมะนาวพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ (สายข้างศูนย์เด็กเล็กไปวัดป่าบึงมะนาว) [ 16 พ.ค. 2566 ]0
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๑๖-๐๑๙ สายถนนภายในหมู่บ้าน สายไปอ่างเก็บน้ำห้วยกาดหญ้า บ้านหนองแต้พัฒนา หมู่ที่ ๑๗ [ 16 พ.ค. 2566 ]0
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ ช่วง บ้านเดื่อ หมู่ที่ ๑ [ 16 พ.ค. 2566 ]0
5 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน [ 16 พ.ค. 2566 ]0
6 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๒๐-๕๔-๐๐๑๑ - ๔๒๐-๕๔-๐๐๑๒ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ [ 24 เม.ย. 2566 ]0
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รถเข็นปูน (สาธารณสุขฯ) จำนวน ๔ คัน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2566 ]0
8 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สาธารรสุขฯ) เป็นเงิน ๖,๖๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2566 ]0
9 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นทางเดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก้ว บ้านหนองบัว ๑.คอนกรีตสำเร็จรูป ๔ ลบ.ม.ๆละ๑,๙๐๐บาท เป็นเงิน ๗,๖๐๐ บาท ๒.เหล็กไวเมท หนา ๔ มิล ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐ ม.ๆละ ๓๐ บาท เป็นเงิน ๒,๕๘๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐,๑๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2566 ]0
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดิน) พร้อมปรับเกลี่ย บริเวณรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงสว่างดาราม บ้านนาสีดา จำนวน ๓๐๐ ลบ.ม.ๆละ ๗๐ บาท เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2566 ]0
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงประจำเดือน ก.พ.๖๖ (สำนัก [ 15 มี.ค. 2566 ]0
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองเกษตร) จำนวน ๑๓ รายการ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามบันทึกข้อความ ที่ชย ๕๔๐๐๗/- ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2566 ]0
13 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖-๖๒-๐๐๕๕ (เกษตร) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑,๘๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2566 ]0
14 จ้างเหมานำรถตู้ ทะเบียน นข ๔๓๒๒ ชย เข้าตรวจเช็คระยะ จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑,๕๑๕.๐๑ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2566 ]0
15 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๘๘ จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]0
16 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ขนาด ๑x๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]0
17 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดสัตว์ ขนาด ๑x๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2566 ]0
18 จ้างเหมานำรถตรวจการณ์ ทะเบียน บธ-๔๘๐ เข้าตรวจเช็คระยะ จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๒,๘๖๗.๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2566 ]0
19 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์ จำนวน ๖ อย่าง เป็นเงิน ๕๙,๓๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2566 ]0
20 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ กองการศึกษฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2566 ]0
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7