เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติเทศบาล [ 1 ส.ค. 2563 ]47
2 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ส.ค. 2563 ]44
3 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 1 ส.ค. 2563 ]38
4 พระราชบัญญัติระเบียบบริการกรุงเทพมหานคร [ 1 ส.ค. 2563 ]43
5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา [ 1 ส.ค. 2563 ]42
6 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ส.ค. 2563 ]43