เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 1118 การประชาสัมพันธ์ตาสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี [ 25 เม.ย. 2565 ]21
2 พระราชบัญญัติเทศบาล [ 1 ส.ค. 2563 ]127
3 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ส.ค. 2563 ]117
4 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 1 ส.ค. 2563 ]112
5 พระราชบัญญัติระเบียบบริการกรุงเทพมหานคร [ 1 ส.ค. 2563 ]113
6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา [ 1 ส.ค. 2563 ]112
7 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ส.ค. 2563 ]115