เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 096 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลสู่ชุมชน ครั้งที่ 45 [ 6 ม.ค. 2566 ]6
2 1118 การประชาสัมพันธ์ตาสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี [ 25 เม.ย. 2565 ]49
3 พระราชบัญญัติเทศบาล [ 1 ส.ค. 2563 ]50
4 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ส.ค. 2563 ]48
5 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 1 ส.ค. 2563 ]52
6 พระราชบัญญัติระเบียบบริการกรุงเทพมหานคร [ 1 ส.ค. 2563 ]49
7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา [ 1 ส.ค. 2563 ]49
8 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ส.ค. 2563 ]48