เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
หนังสือราชการ/กองคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 584. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย [ 28 ก.พ. 2565 ]58
2 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2534 [ 17 ก.พ. 2564 ]54
3 -คลัง- โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรเชิงวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้ในการเบิกจ่ายผ่านระบบ KTB CORPORATION ONLINE รวมถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่มีการปรับปรุงขึ้นใหม่ [ 17 ก.พ. 2564 ]55
4 -คลัง- แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 17 ก.พ. 2564 ]53
5 แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 17 ก.พ. 2564 ]58
6 -คลัง- บัญชีนวัตกรรมไทย [ 17 ก.พ. 2564 ]53
7 การจัดทำและการจัดจ้างแบบรูปรายการการเงินก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 [ 10 ก.พ. 2564 ]57
8 แนวทางการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 10 ก.พ. 2564 ]54
9 โครงการอบรมในภารกิจของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.พ. 2564 ]54
10 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 [ 3 ก.พ. 2564 ]57
11 การนำเงินส่งรายได้อุบลคนส่วนท้องถิ่น [ 3 ก.พ. 2564 ]55
12 ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำนักการประปาเทศบาลนครนครสวรรค์ [ 3 ก.พ. 2564 ]54
13 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 [ 3 ก.พ. 2564 ]53
14 ผนการตรวจติดตามเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]57
15 การเพิ่มประสิทธิภาพคลังท้องถิ่น [ 19 ม.ค. 2564 ]61
16 บัญชีนวัตกรรมไทย [ 19 ม.ค. 2564 ]54
17 0204 เรียกเก็บเงินรายเดือนสมาชิก [ 18 ม.ค. 2564 ]52
18 การตรวจสอบรายการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยา 2563 ของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 18 ม.ค. 2564 ]52
19 แจ้งการบังคับใช้กฎกระทรวงเรื่องกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รักต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 [ 18 ม.ค. 2564 ]56
20 แผนการตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]55
 
หน้า 1|2