เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
หนังสือราชการ/กองการศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ..ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง [ 19 ต.ค. 2564 ]94
2 รายงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่น ผ่านการเล่น [ 22 ก.พ. 2564 ]98
3 มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กประถมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.พ. 2564 ]105
4 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศษณียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.2) [ 10 ก.พ. 2564 ]104
5 การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.พ. 2564 ]108
6 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ. 256 ถึง 2574 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.พ. 2564 ]98
7 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]109
8 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) [ 3 ก.พ. 2564 ]109
9 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่ 1 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]101
10 แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 2 [ 3 ก.พ. 2564 ]99
11 มอบสิทธิ์ในการใช้งานสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วยแพลตฟอร์ม พว. [ 27 ม.ค. 2564 ]103
12 การรับเป็นเจ้าภาพระดับภาคในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นประจำปีประมาณ พ.ศ. 2565 [ 19 ม.ค. 2564 ]103
13 ขอเชิญร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสำหรับครูอนุบาลครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) [ 19 ม.ค. 2564 ]103
14 แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนรองรับสถานการณ์การแพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 19 ม.ค. 2564 ]104
15 ขอสงสารหนึ่งในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]99
16 แนวทางการจัดการในการสอนและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กประถมวัยในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระะลอกใหม่ [ 18 ม.ค. 2564 ]106
17 -การศึกษา- การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน งบอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) [ 14 ม.ค. 2564 ]99
18 -การศึกษา- การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 ) [ 14 ม.ค. 2564 ]101
19 ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ [ 14 ม.ค. 2564 ]101