เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
คำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 102 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 343 ยกเลิกและคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 2 มี.ค. 2565 ]10
2 014 แต่งตั้งผู้ลงนามสั่งจ่ายเงินฝากธนาคาร ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 10 ม.ค. 2565 ]11
3 015 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่พัสดุของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 10 ม.ค. 2565 ]11
4 016 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 10 ม.ค. 2565 ]11
5 017 หน่วยงานคลังของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 10 ม.ค. 2565 ]11
6 018 อำนาจของนายกเทศมนตรีให้หัวหน้าสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 10 ม.ค. 2565 ]10
7 019 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 10 ม.ค. 2565 ]11
8 021 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อวัสดุและวิทยุ(กองช่าง)จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 17,665 บาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]11
9 120 แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่ง เงินของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 10 ม.ค. 2565 ]11
10 011 แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ตลาดสด เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ (รายละเอียดตามแบบแปลนและงบประมาณการเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]11
11 012 แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน(แฟ้ม)จำนวน 4 โหล(กองคลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]10
12 013 แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุก่อสร้าง (สาธารณสุข)จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 10,000 บาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]11
13 001 แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ และควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร(จำนวน 2 สาย)บ้านหนองแต้พัฒนา หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]11
14 002 แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายท่าเกวียน บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]11
15 003 แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเขียงหมู บ้านนาสีดา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]11
16 004 แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงานสำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหนองใหญ่-ห้วยน้อย(จำนวน 2 ช่วง) บ้านทุ่งหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]11
17 005 จัดตั้งศูนย์เป็นแปดการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]10
18 006 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ระดับตำบล ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]10
19 007 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 4 ม.ค. 2565 ]10
20 693 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง [ 7 ธ.ค. 2564 ]59
 
หน้า 1|2|3|4|5|6