เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์


การขอขึ้นทะเบียน

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

 
  http://www.cha-amcity.go.th/images/static/sign-big.gif
  
 
 
 
 
 
 

จดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จดทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
จดทะเบียนผู้ป่วยเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
ขอทำบัตรความพิการ
ติดต่อสอบถามได้ที่
นางสาวกาญจนา  อินรินทร์   080-0047313
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
นายเมธาวี  แต่งเมือง     093-4519873
นักพัฒนาชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/991/32991/images/Senior_citizen.jpgขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
( รับขึ้นทะเบียนทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกปี )
ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี
ในวันและเวลาราชการ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. สัญชาติไทย
2. มีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้น (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น เช่น เกิด พ.ศ. 2497 ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม 2497
3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
4. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเทศบาล อบต. ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือเทศบาล อบต.จัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ
ใช้เอกสารอะไรบ้าง??
      1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน            จำนวน 1 ชุด
      2. สำเนาทะเบียนบ้าน                             จำนวน 1 ชุด
      3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก(ออมทรัพย์)            จำนวน 1 ชุด
ผู้อื่นยื่นเอกสารแทนผู้สูงอายุได้หรือไม่???
สามารถยื่นเอกสารแทนผู้สูงอายุได้ และหากผู้สูงอายุมีความประสงค์โอนเงินเข้าบัญชีผู้อื่น ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ชุด
 
 
ยื่นเอกสารแล้วจะได้รับเงินเมื่อไหร่????
      ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน ของทุกปี จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ของปีถัดไป (ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง)
ผู้สูงอายุแต่ละคนจะได้รับเงินเท่าไหร่??
      ปัจจุบันได้จ่ายแบบขั้นบันได ดังนี้
      อายุ 60 -69 ปี        จะได้รับ   600  บาท
      อายุ 70 -79 ปี        จะได้รับ   700  บาท
      อายุ 80 -89 ปี        จะได้รับ   800  บาท
      อายุ 90 ปีขึ้นไป       จะได้รับ  1,000  บาท
 
หมายเหตุ ในกรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุย้ายทะเบียนบ้านให้เทศบาล หรือ อบต.ที่เคยจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดิมยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณนั้น คือเดือนกันยายน หากมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพกับเทศบาล หรือ อบต. แห่งใหม่ ต้องไปจดทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพที่เทศบาลหรือ อบต.แห่งใหม่ ภายในวันที่ 1 -30 พฤศจิกายนของทุกปี และเริ่มรับเงินที่ใหม่ในเดือนตุลาคม ของปีถัดไป
 
 
!!!เอกสารต้องลงลายมือชื่อ สำเนาถูกต้องทุกฉบับ!!!
ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเขียนได้ ให้พิมพ์ลายมือแทน              
 
 
 
 
 
 
การขอมีบัตรความพิการ
จดทะเบียนความพิการได้ที่ไหน?
      กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
ใช้เอกสารอะไรบ้างในการจดทะเบียนความพิการ
      1.เอกสารรับรองความพิการโดยแพทย์สถานพยาบาลจากทางราชการ
      2.บัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีเป็นเด็กใช้สูติบัตร พร้อมทั้งถ่ายสำเนาจำนวน 1 ชุด (กรณียื่นแทนให้นำบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ยื่นแทนมาด้วย)
      3.ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด
      4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
หลังจากจดทะเบียนความพิการแล้วเทศบาลจะช่วยเหลืออย่างไร?
      นำบัตรประจำตัวคนพิการมาขึ้นบัญชีเพื่อขอรับเงินความพิการที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาและแนะนำการขึ้นบัญชีเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ

 
  ตัวอย่างบัตรและสมุดประจำตัวคนพิการ
  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaigoodview.com/files/u2330/pikan1.jpgจดทะเบียนเบี้ยความพิการ
( รับขึ้นทะเบียนทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกปี )
ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี
ในวันและเวลาราชการ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยชีพความพิการ
1. สัญชาติไทย
2. มีบัตรประจำตัวคนพิการ
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
5. ในกรณีผู้พิการเป็นผู้ซึ่งต้องขังหรือจำคุกอยู่ในเรือนจำ ทัณฑสถาน หรือสถานคุมขังของกรมราชทัณฑ์ หรือเป็นผู้ซึ่งถูกควบคุมอยู่ในสถานพินิจและและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ให้ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการต่อผู้บังคับบัญชาการ หรือผู้อำนวยการตามสถานที่ที่อยู่
ใช้หลักฐานอะไรบ้าง??
      1.สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ        จำนวน  1  ชุด
      2.สำเนาทะเบียนบ้าน                   จำนวน  1  ชุด
      3.สำเนาสมุดบัญชี(ออมทรัพย์)          จำนวน  1  ชุด
หลักฐานสำหรับผู้อื่นยื่นแทน
      1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน       จำนวน  1  ชุด
      2.สำเนาทะเบียนบ้าน                   จำนวน  1  ชุด
      3.หนังสือมอบอำนาจ                   จำนวน  1  ชุด
 
ขึ้นทะเบียนเมื่อไหร่??
      ยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 1 -30 พฤศจิกายน ของทุกปี เวลาราชการ
 
ยื่นเอกสารแล้วได้รับเงินเมื่อไหร่??
      ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน ของทุกปี จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ของปีถัดไป (ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง)
 
!!!เอกสารต้องลงลายมือชื่อ สำเนาถูกต้องทุกฉบับ!!!
ผู้พิการที่ไม่สามารถเขียนได้ ให้พิมพ์ลายมือแทน
http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/683/8683/images/Donation/SriSungWan/PiKranDay/003.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/Handicapped_Accessible_sign.svg/220px-Handicapped_Accessible_sign.svg.png                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://topnews.in/health/files/HIV-rebbbon.jpg 

การขอรับเงินผู้ป่วยเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
ผู้ป่วยเอดส์ คือ ผู้ป่วยที่แพทย์ได้รับรอง และทำการวินิจฉัยแล้ว
คุณสมบัติที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยฯ
      1. มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
      2. มีใบรับรองแพทย์ ( แพทย์ต้องระบุว่าเป็นผู้ติดเชื้อเอดส์ )
 
ใช้เอกสารอะไรบ้าง?
      1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน      จำนวน 1 ชุด
      2. สำเนาทะเบียนบ้าน                        จำนวน 1 ชุด
      3. สำเนาสมุดบัญชี(ออมทรัพย์)         จำนวน 1 ชุด
การยื่นคำขอรับการสงเคราะห์
      สามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นแทนได้
จะได้รับการสงเคราะห์เท่าไหร่?
      จะได้รับเงินสงเคราะห์เดือนละ 500 บาท
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    เอกสารประกอบ การขอขึ้นทะเบียน
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.พ. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ