กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายใหม่ [ 22 ธ.ค. 2564 ]
....................................................................................
หนังสือกรมฯอัตราป้ายใหม่ (1) [ 22 ธ.ค. 2564 ]
....................................................................................
จดหมายข่าวจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]
....................................................................................