เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
หนังสือราชการ/สำนักปลัด
ข้อมูลทั้งหมด 688 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 1702 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]6
2 1703 ส่งผลการตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล(ประวัติอาชญากรรม) ของนางมะลิวรรณ ปานะสี [ 28 มิ.ย. 2565 ]4
3 1704 การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว [ 28 มิ.ย. 2565 ]5
4 1705 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 28 มิ.ย. 2565 ]7
5 1706 แจ้งแนวทางปฏิบัติผู้สอบแข่งขันได้ [ 28 มิ.ย. 2565 ]6
6 1707 การลงโทษข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลว่ามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ [ 28 มิ.ย. 2565 ]6
7 1708 ประกาศเพิ่มรายชื่อข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาภาพความเหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา [ 28 มิ.ย. 2565 ]6
8 1709 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 28 มิ.ย. 2565 ]6
9 1710 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริการจัดการปัญหาบ้านเมือง (Traffy Fondue) [ 28 มิ.ย. 2565 ]6
10 1711 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรเชิงปฏิบัติการด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบำนาญลูกจ้างของหน่วยงานบริหารส่วนราชการท้องถิ่นสำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]6
11 1712 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 25566 ถึง 2570 [ 28 มิ.ย. 2565 ]6
12 1713 โครงการอบรมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]4
13 1673 ข้อความแล้วก็ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) อบต.โนนกอก [ 23 มิ.ย. 2565 ]6
14 1672 ขอส่งนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายนางสาวอรทัยจ เจชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก [ 23 มิ.ย. 2565 ]4
15 1651 โครงการอำเภอนำร่อง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ และสร้างนัดขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมาไทย [ 20 มิ.ย. 2565 ]5
16 1648 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และการรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 17 มิ.ย. 2565 ]6
17 1647 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ [ 17 มิ.ย. 2565 ]6
18 1646 โครงการอำเภอนำร่อง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย [ 17 มิ.ย. 2565 ]6
19 1625 ขอความร่วมมือพิจารณาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558 [ 16 มิ.ย. 2565 ]5
20 1624 แจ้งผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดพ.ศ. 2566 - 2570 [ 16 มิ.ย. 2565 ]6
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35